THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 27-11-2021
27-11-2021 23 | 834 TRƯỢT | TRƯỢT
26-11-2021 10 | 611 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRƯỢT
25-11-2021 13 | 314 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
24-11-2021 66 | 866 TRƯỢT | TRƯỢT
23-11-2021 80 | 880 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG 3C: 880
22-11-2021 93 | 593 TRÚNG ĐỀ: 93X3 | TRÚNG 3C: 593
21-11-2021 79 | 578 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
20-11-2021 44 | 343 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRƯỢT
19-11-2021 12 | 712 TRÚNG ĐỀ: 12X2 | TRÚNG 3C: 712
18-11-2021 50 | 961 TRƯỢT | TRƯỢT
17-11-2021 42 | 342 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG 3C: 342
16-11-2021 15 | 405 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 405
15-11-2021 26 | 626 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG 3C: 626
14-11-2021 40 | 941 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRƯỢT
13-11-2021 30 | 230 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG 3C: 230
12-11-2021 11 | 211 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG 3C: 211