THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-11-2021
27-11-2021 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4
26-11-2021 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1
25-11-2021 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
24-11-2021 5-6 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6
23-11-2021 7-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
22-11-2021 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9
21-11-2021 6-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
20-11-2021 3-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
19-11-2021 1-4 TRÚNG ĐẦU: 1
18-11-2021 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-11-2021 2-3 TRƯỢT
16-11-2021 0-5 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 5
15-11-2021 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6
14-11-2021 2-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
13-11-2021 1-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
12-11-2021 0-1 TRÚNG ĐUÔI: 1